Zasady promocji

 

***

Klauzula informacyjna
dla Uczestników Promocji:

1.    Paulina Pastuszak-Głodzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z zakładem głównym i adresem korespondencyjnym: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 września 2008 r., NIP: 6772229289, REGON: 120752610, e-mail: info@paulinapastuszak.pl, zwana dalej Administratorem, jest administratorem danych osobowych swoich klientów będących uczestnikami promocji organizowanej przez Administratora (zwanej dalej Promocją), zwanych dalej Uczestnikami.
2.    Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne, w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz procedury, a także przeszkolił swoich pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe Uczestników, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych. 
3.    Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Uczestnicy, tj. osoby, których dane dotyczą. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to imiona i nazwiska oraz adresy e-mail Uczestników, którzy byli wcześniej klientami Administratora.
4.    Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji Promocji organizowanej przez Administratora oraz w celu wzięcia w niej udziału przez Uczestnika. 
5.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:
a)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.:
- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest marketing bezpośredni usług/produktów znajdujących się w ofercie Administratora, jak również możliwość dokonania zakupu takich usług/produktów przez Uczestnika w niższej cenie,
-  prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, co dotyczy w szczególności ewentualnych roszczeń Uczestnika związanych z realizacją i przebiegiem Promocji, lub
b)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów dotyczących kwestii rachunkowych, podatkowych oraz archiwalnych.
6.    Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 4 powyżej, a zatem stanowi warunek realizacji oraz uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Administratora, dlatego niepodanie tych danych skutkuje niemożnością takiego uczestnictwa. 
7.    Zgodnie z zasadą minimalizacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 4 powyżej.
8.    Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Uczestnika. Dane osobowe bez zgody Uczestnika mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne umocowanie w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności organom administracji, organom podatkowym, organom ścigania i innym uprawnionym podmiotom.
9.    Dane osobowe Uczestników mogą być przez Administratora powierzane do przetwarzania: 
a)    firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator,
b)    firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora, w tym w szczególności w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji.
zwanym dalej łącznie Podmiotami przetwarzającymi.
W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Podmioty przetwarzające przetwarzają powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowach powierzenia.
10.    Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby takie przekazywanie miało miejsce, wówczas Uczestnicy zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
11.    Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku, gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa (np. w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej) lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt 5 lit. a tiret drugie  (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
12.    Uczestnik ma prawo do: 
a)    bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 12 RODO,
b)    dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
c)    poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
d)    usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO,
e)    ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
f)    przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
g)    wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
h)    niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, zgodnie z art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
13.    Poza uprawnieniami, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. +48 606 950 000), o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
14.    Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
15.    Wszelkie zapytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz z realizacją uprawnień, o których mowa w pkt 12 powyżej, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: info@paulinapastuszak.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice.
Zgłoszenie powinno zawierać: dane osoby lub osób, których ono dotyczy, zdarzenie będące powodem Zgłoszenia, a także - w miarę możliwości – treść żądania, podstawę prawną żądania oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
16.    Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia przypadków określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie - osoby, których dane dotyczą (tj. Uczestnicy), oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17.    Niniejsza klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji.

***

REGULAMIN PROMOCJI 
Promocja tygodnia

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do określenia warunków korzystania z Promocji oferowanej przez Organizatora.
 2. Definicje:
  a)  Organizator Paulina Pastuszak-Głodzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z zakładem głównym i adresem korespondencyjnym: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 września 2008 r., NIP: 6772229289, REGON: 120752610, e-mail: info@paulinapastuszak.pl, tel. +48 887 609 060,
  b)  Promocja – promocja organizowana przez Organizatora pod nazwą „Promocja tygodnia”, która rozpoczyna się w dniu 04.01.2023 r. i potrwa do odwołania.
  c)  Uczestnik – Uczestnik Promocji, będący osobą fizyczną w wieku co najmniej 18 lat, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  d)  Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji,
  e)  Akademia Online – platforma szkoleń online vodpaulinapastuszak.pl
 3. Celem Promocji jest korzystanie przez Uczestników z Promocji oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat kursów, innych usług oraz produktów znajdujących się w ofercie Organizatora.

§ 2. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI.

 1. W każdą środę (rozpoczynając od 04.01.2023) na profilu Instagram @paulina_pastuszak, w formie instastories ogłaszane będzie rozpoczęcie nowego tygodnia promocji zawierające informację o produkcie lub usłudze objętej promocją, a także wysokości obowiązującego rabatu lub informację o innej korzyści którą można otrzymać korzystając z promocji, a także informację jak z promocji skorzystać.  
  a)  stories dotyczące promocji oznaczone będzie #promocjatygodniapp.

  b) promocja będzie obowiązywać co do zasady na produkty i usługi znajdujące się w ofercie organizatora,
  c) z promocji będzie można skorzystać (w zależności od produktu/usługi objętej promocją) korzystają z serwisów internetowych
  www.paulinapastuszak.pl lub www.vodpaulinapastuszak.pl lub kontaktując się z obsługą Akademii PP.  
  d)  organizator zastrzega sobie prawo do objęcia promocją więcej niż jednego produktu lub usługi – o czym będzie informował na zasadach określonych w pkt. 1;
  e)  Organizator zastrzega sobie prawo do objęcia promocją innych produktów oraz stosowania innych rabatów niż wymienione w pkt. 1 lit. b) - o czym będzie informował na zasadach określonych w pkt. 1
 2. Liczba Uczestników jest nieograniczona, co oznacza, że każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji może skorzystać z Promocji.
 3. Z promocji mogą skorzystać wszyscy aktywni i zalogowani użytkownicy Akademii Online (jeśli promocja obejmuje kursy z oferty Akademii Online), serwisu www.paulinapastuszak.pl/sklep (jeśli promocja obejmuje produkty z oferty sklepu online Pauliny Pastuszak).
 4. Jeśli promocja dotyczy kursów z ofert Akademii Online aby skorzystać z promocji należy poprawnie aktywować kod rabatowy przed dokonaniem zapłaty. Szczegółowa instrukcja aktywacji kodu znajduje się w zakładce POMOC (vodpaulinapastuszak.pl).
 5. Jeśli promocja dotyczy produktów z oferty sklepu online Pauliny Pastuszak cena w okresie promocji będzie obniżona, a produkt oznaczony będzie #promocjatygodnia.
 6. Jeśli promocja dotyczy innych usług z oferty Pauliny Pastuszak niż wymienione w pkt. 4 i 5 należy skontaktować się z obsługą Akademii Pauliny Pastuszak korzystając w form kontaktu podanych w zakładce KONTAKT na stronie paulinapastuszak.pl.
 7. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
 8. Warunkiem udziału w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 9. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

§ 3. ZASADY PROMOCJI.

 1. Uczestnik może uczestniczyć w Promocji po spełnieniu następujących:
  a)  Spełniać wymogi określone w REGULAMINIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VODPAULINAPASTUSZAK.PL,
  www.paulinapastuszak.pl/sklep oraz zasad organizacji kursów stacjonarnych.
 2. W związku z uczestnictwem w Promocji Uczestnik otrzymuje rabat lub inne korzyści ogłoszone na zasadach określonych w §2 pkt. 1.
 3. Korzyści, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Uczestnik otrzyma od Organizatora co do zasady w formie kodu rabatowego lub obniżenia ceny produktu lub usługi. O odstępstwach od tej zasady Organizator informować będzie w formie przewidzianej w §2 pkt. 1.
 4. Jeśli realizacja korzyści, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, polega na aktywacji kodu rabatowego PROMOCJATYGODNIA podczas składania zamówienia w serwisie vodpaulinapastuszak.pl na produkty (kursy) objęte promocją lub (w zależności od promocji obowiązującej w danych tygodniu) otrzymania możliwości realizacji zakupu innego produktu (np. z oferty z sklepu paulinapastuszak.pl) na zasadach promocyjnych ogłoszonych w sposób przewidziany w §2 pkt. 1.
  a)  Kod rabatowy jest wielokrotnego użytku,
  b)  Kod rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny,
  c)  kod rabatowy jest ważny na konkretny kurs przez 7 dni – szczegółowe informacje o tym na jaki kurs jest aktywny kod i w jakim czasie ogłaszane są na zasadach określonych w §2 pkt.1.,
  d)  Szczegółowa instrukcja aktywacji kodu rabatowego znajduje się w zakładce POMOC - vodpaulinapastuszak.pl/POMOC
 5. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez nieskorzystanie z przyznanej korzyści, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 6. Organizator nie odpowiada za nieskorzystanie lub za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji przez Uczestnika.

§ 4. REKLAMACJE.

 1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli według niego Promocja realizowana jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, lub drogą poczty elektronicznej na adres e- mail: info@paulinapastuszak.pl.
 3. W przypadku reklamacji wniesionej przez Uczestnika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, Organizator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail zgłaszającego, a w razie jego braku - w formie pisemnej na adres podany przez zgłaszającego.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w ramach Promocji jest Organizator.
 2. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników określa „Klauzula informacyjna dla Uczestników Promocji” stanowiąca Załącznik nr do 1 niniejszego Regulaminu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mają na celu naruszania i nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed wprowadzeniem zmian. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po pięciu dniach od dnia ich ogłoszenia.
 3. Uczestnik będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), jak również może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy według siedziby Organizatora, a w przypadku Uczestników będących konsumentami lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego – sąd właściwy według zasad ogólnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności dotyczących strony internetowej Organizatora, jak również właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2023 r.

                                                                                                                              ***

                                                                                                              REGULAMIN PROMOCJI 

                                                                                                            „PAKIETY & PINK DUETY” 

REGULAMIN PROMOCJI „Pakiety & Pink Duety”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.    Niniejszy Regulamin stosuje się do określenia warunków korzystania z Promocji oferowanej przez Organizatora.
2.    Definicje:
a)    Organizator – Paulina Pastuszak-Głodzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z zakładem głównym i adresem korespondencyjnym: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 września 2008 r., NIP: 6772229289, REGON: 120752610, e-mail: info@paulinapastuszak.pl, tel. +48 887 609 060,
b)    Promocja  – promocja organizowana przez Organizatora pod nazwą „Autorskie programy szkoleniowe”, która rozpoczyna się w dniu 20.02.2023 r. i potrwa do odwołania. 
c)    Pakiety – Autorskie programy szkoleniowe Pauliny Pastuszak, czyli 5 zestawów kursów stworzonych przez Paulinę Pastuszak, sprzedawanych przez organizatora w cenie obniżonej w stosunku do sumy cen pojedynczych kursów znajdujących się w zestawie. Pakiety dostępne są w Akademii Online w zakładce PAKIETY https://vodpaulinapastuszak.pl/kategoria/1197/pakiety 
d)    Uczestnik – Uczestnik Promocji, będący osobą fizyczną w wieku co najmniej 18 lat, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, 
e)    Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji,
f)    Akademia Online – platforma szkoleń online vodpaulinapastuszak.pl

g) Pink Duety - Duety, czyli 6 zestawów kursów stworzonych przez Paulinę Pastuszak, sprzedawanych przez organizatora w cenie obniżonej w stosunku do sumy cen pojedynczych kursów znajdujących się w zestawie. Duety dostępne są w Akademii Online w zakładce PINK DUETY https://vodpaulinapastuszak.pl/kategoria/1303/pink-duety
3.    Celem Promocji jest korzystanie przez Uczestników z Promocji oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat kursów, innych usług oraz produktów znajdujących się w ofercie Organizatora.
§ 2. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
1.    Czas trwania promocji 20.02.2023 godz. 00:01 do odwołania. O odwołaniu promocji Organizator poinformuje z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie POP UP na stronie vodpaulinapastuszak.pl. 
2.    Liczba Uczestników jest nieograniczona, co oznacza, że każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji może skorzystać z Promocji. 
3.    Z promocji mogą skorzystać wszyscy aktywni i zalogowani użytkownicy Akademii Online.
4.    Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
5.    Warunkiem udziału w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 
6.    Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
§ 3. ZASADY PROMOCJI.
1.    Uczestnik może uczestniczyć w Promocji po spełnieniu następujących:
a)    Spełniać wymogi określone w REGULAMINIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VODPAULINAPASTUSZAK.PL,
b)    Posiadać aktywne konto w Akademii Online vodpaulinapastuszak.pl,
c)    Być zalogowanym w serwisie vodpaulinapastuszak.pl,
2.    W związku z uczestnictwem w Promocji Uczestnik promocji może dokonać zakupy Pakietów kursów „Pakiety” oraz ,,Pink Duety'' korzystając z ceny niższej, niż przy pojedynczym zakupie kursów znajdujących się w pakiecie.
3.    Korzyści, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Uczestnik otrzyma od kupując Pakiet z zakładki PAKIETY https://vodpaulinapastuszak.pl/kategoria/1197/pakiety oraz Pink Duety https://vodpaulinapastuszak.pl/kategoria/1303/pink-duety
a)    Widoczna na stronie cena Pakietu stanowi cenę obniżoną o minimum 20% w stosunku do sumy cen regularnych pojedynczych kursów znajdujących się w pakiecie.
4.    Promocją objętych jest 11 następujących pakietów kursów, kupując które Uczestnik promocji może uzyskać następujące rabaty:
a) PAKIET I – cena pakietu 790 zł / suma regularnych cen kursów: 1026 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 236 zł – kursy znajdujące się w Pakiecie: 
- Manicure hybrydowy – cena regularna: 229 zł 
- Piłowanie – Migdał współczesny i kwadrat – cena regularna: 229 zł
- Budowa żelowa – cena regularna: 339 zł
- Żel bez piłowania – cena regularna: 229 zł 
b) PAKIET II – cena pakietu 900 zł / suma regularnych cen kursów: 1176 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 276 zł – kursy znajdujące się w Pakiecie: 
- Praca frezarką od A do Z – cena regularna: 399 zł
- Manicure kombinowany vs. Manicure bezcążkowy Deep Gel Manicure – cena regularna: 399 zł
- Kwadrat – cena regularna: 229 zł
- Idealna fotografia – cena regularna: 149 zł 
c) PAKIET III – cena pakietu 1150 zł / suma regularnych cen kursów: 1495 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 345 zł – kursy znajdujące się w Pakiecie: 
- Tajniki pracy na szablonach – cena regularna: 399 zł
- Budowa żelowa – cena regularna: 339 zł
- Piłowanie – Migdał współczesny i kwadrat – cena regularna: 229 zł
- Architektura paznokci salonowych – cena regularna: 69 zł
- Cała prawda o górnych formach – cena regularna: 459 zł 
d) PAKIET IV – cena pakietu 1120 zł / suma regularnych cen kursów: 1455 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 335 zł – kursy znajdujące się w Pakiecie: 
- Tempo pracy – cena regularna: 599 zł
- Praca na własnych dłoniach – cena regularna: 229 zł 
- Manicure hybrydowy – cena regularna: 229 zł 
- Matematyka, fizyka i chemia – cena regularna: 229 zł
- Budowa aparatu paznokciowego – cena regularna: 169 zł 
e) PAKIET V – cena pakietu 1390 zł / suma regularnych cen kursów: 1815 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 425 zł – kursy znajdujące się w Pakiecie:
- Tempo pracy w manicure hybrydowym – cena regularna: 549 zł 
- Rekonstrukcja paznokci obgryzionych – cena regularna: 339 zł
- Korekta, uzupełnienie, odnowa – cena regularna: 279 zł 
- Metoda arylowa – cena regularna: 399 zł 
- Micropainting florystyczny – cena regularna: 249 zł 

f) PAKIET VI - cena pakietu 699 zł / suma regularnych cen kursów 943 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 244 zł – kursy znajdujące się w Pakiecie:

- Budowa aparatu paznokciowego - cena regularna 169 zł 
- Matematyka, fizka i chemia - cena regularna 229 zł 
- 40 rodzajów skórek - cena regularna 159 zł 
- 48 wariantów pracy - dobór produktu do płytki paznokcia - cena regularna - 199 zl 
- 42 powody powstawania podpowietrzeń - cena regularna - 129 zl 
- 15 problemów z produktami - cena regularna - 29 zl 
- Produkty na start! Co kupić na początek? - cena regularna - 29 zl
g) PAKIET VII - cena pakietu 775 zł / suma regularnych cen kursów 967 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 192 zł – kursy znajdujące się w Pakiecie:
Budowa żelowa – cena regularna 339 zł 
Metoda akrylowa – cena regularna 399 zł 
Akrylożel – cena regularna 229 zł 
 
h) PAKIET VIII - cena pakietu 390 zł / suma regularnych cen kursów 487 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 97 zł – kursy znajdujące się w Pakiecie:
48 wariantow pracy - dobó produktu do płytki paznokcia – cena regularna 199 zł 
40 rodzajów skórek – cena regularna 159 zł 
42 powody powstawania podpwietrzeń – cena regularna 129 zł 
 
i) PAKIET IX - cena pakietu 490 zł / suma regularnych cen kursów 697 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 207 zł – kursy znajdujące się w Pakiecie:

Stylistka mobilna – cena regularna 199 zł

Jak zarabiać więcej – cena regularna 119 zł

Technologia dezynfekcji i sterylizacji metodą parową w sektorze beauty – cena regularna 379 zł

j) DUET 1 – cena duetu 513 zł / suma regularnych cen kursów: 658 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 145 zł – kursy znajdujące się w Duecie:
- Praca na tipsach – cena regularna: 199 zł 
- Cała prawda o górnych formach – cena regularna: 459 zł

k) DUET 2 – cena duetu 374 zł / suma regularnych cen kursów: 468 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 94 zł – kursy znajdujące się w Duecie:
- Paznokcie płaskie i szerokie - cena regularna 129 zł
- Rekonstrukcja paznokci obgryzionych - cena regularna 339 zł 

l) DUET 3 – cena duetu 446 zł / suma regularnych cen kursów: 558 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 112 zł – kursy znajdujące się w Duecie:
- 40 rodzajów skórek - cena regularna 159 zł
- Manicure kombinowany vs manicure bezcążkowy Deep Gel Manicure - cena regularna 399 zł 

m) DUET 4 – cena duetu 553 zł / suma regularnych cen kursów: 728 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 175 zł – kursy znajdujące się w Duecie:
- Pedicure kosmetyczny - cena regularna 329 zł
- Praca frezarką od A do Z - cena regularna 399 zł 

n) DUET 5 – cena duetu 366 zł / suma regularnych cen kursów: 458 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 92 zł – kursy znajdujące się w Duecie:
-  Piłowanie migdał współczesny i kwadrat - cena regularna 229 zł 
- Kwadrat - cena regularna 229 zł 

o) DUET 6 – cena duetu 489 zł / suma regularnych cen kursów: 628 zł / kupując w pakiecie Uczestnik oszczędza: 139 zł – kursy znajdujące się w Duecie:
- Tajniki pracy na szablonach - cena regularna 399 zł
- Migdał współczesny - cena regularna 229 zł 
5.    W cenie każdego Pakietu zawarte jest również wsparcie merytoryczne z zakresu techniki, marketingu, biznesu i social mediów w postaci publikacji (postów autorstwa Pauliny Pastuszak, Akademii Pauliny Pastuszak lub innych autorów szkoleń dostępnych w Akademii Online) zamieszczanych w zamkniętych grupach na Facebook'u poświęconych konkretnemu Pakietowi. Punkt nie dotyczy Pink Duetów.
a)    Informacje o tym jak dostać się do konkretnej grupy na Facebook’u zamieszczone są w opisie każdego Pakietu na stronie vodpaulinapastuszak.pl.
b)    Organizator promocji zobowiązuje się do zamieszczania minimum jednej publikacji raz na dwa miesiące w każdej z grup. 
6.    Po zakupie Pakietu oraz Duetu, uczestnik promocji otrzymuje możliwość pobrania TYLKO JEDNEGO CERTYFIKATU zbiorczego za wszystkie kursy objęte pakietami, a nie jak przy zakupie pojedynczych kursów – jednego certyfikatu z jednego kursu.  
7.    Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez nieskorzystanie z przyznanej korzyści, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
8.    Organizator nie odpowiada za nieskorzystanie lub za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji przez Uczestnika.
§ 4. REKLAMACJE.
1.    Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli według niego Promocja realizowana jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.    Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: akademiaonline@paulinapastuszak.pl.  
3.    W przypadku reklamacji wniesionej przez Uczestnika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, Organizator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni. 
4.    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail zgłaszającego, a w razie jego braku - w formie pisemnej na adres podany przez zgłaszającego.
§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w ramach Promocji jest Organizator. 
2.    Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych
3.    Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników określa „Klauzula informacyjna dla Uczestników Promocji” stanowiąca Załącznik nr do 1 niniejszego Regulaminu.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.    Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mają na celu naruszania i nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed wprowadzeniem zmian. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po pięciu dniach od dnia ich ogłoszenia.
3.    Uczestnik będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), jak również może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
4.    Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy według siedziby Organizatora, a w przypadku Uczestników będących konsumentami lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego – sąd właściwy według zasad ogólnych.
5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności dotyczących strony internetowej Organizatora, jak również właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
6.    Regulamin obowiązuje od dnia 18.07.2023 r.                                                                                                           

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję