Regulamin

PLIKI DO POBRANIA:
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VODPAULINAPASTUSZAK.PL
Załącznik nr 1 FORMULARZ REKLAMACJI
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VODPAULINAPASTUSZAK.PL
POLITYKA PLIKÓW COOKIES 
REGULAMIN PROMOCJI Promocja tygodnia + Klauzula informacyjna dla Uczestników Promocji tygodia

 

                                                                                             REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

                                                                                                   WWW.VODPAULINAPASTUSZAK.PL

 

§ 1. DEFINICJE:
1) Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.vodpaulinapastuszak.pl, prowadzony przez
Sprzedawcę,
2) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730),
3) Sprzedawca - Paulina Pastuszak-Głodzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z
zakładem głównym pod adresem: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 września 2008 r., NIP: 6772229289, REGON: 120752610, e-mail: akademiaonline@paulinapastuszak.pl, tel. +48 887 609 060, wpisana do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego) pod numerem rejestrowym: 000175898,
4) Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę,
5) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6) Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
7) Formularz Rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
8) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Klientowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym w szczególności informacje o złożonych
Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta Formularza Rejestracji,
9) Formularz Zamówienia – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i
jego realizację po założeniu Konta,
10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą,
11) Umowa – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Klientem na odległość
za pośrednictwem Serwisu internetowego, w języku polskim, której przedmiotem są Usługi,
12) Usługa – dostępny w Serwisie internetowym przedmiot Umowy zawartej na zasadach przewidzianych postanowieniami
niniejszego Regulaminu, którym są również Bony Podarunkowe, o których mowa w § 8 Regulaminu,
13) Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Klientowi agregację wybranych Usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Usług Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub
usuwanie z niego Usług,
14) Dowód Zakupu –faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy,
15) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi, które mogą być przedmiotem Umowy , lub inna korzyść przewidziana dla Klienta w związku z zawarciem Umowy lub założeniem Konta, w tym w szczególności stałe Promocje, o których mowa w § 9 Regulaminu,
16) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem internetowym,
17) Materiały - zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zamieszczone w Serwisie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,
18) Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
19) Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 10 Regulaminu,
20) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy , o którym mowa w § 11 Regulaminu,
21) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).


§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Klientowi przez Sprzedawcę:
a) zawierania Umów na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) zakładania i posiadania Konta w Serwisie internetowym,
c) otrzymywania Newslettera,
d) korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie internetowym.
3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów oraz Zamówień.
6. W Serwisie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości
publicznej w Serwisie internetowym przez Sprzedawcę.
W razie stosowania Promocji polegających na obniżce ceny, Sprzedawca - obok informacji o obniżonej cenie – zamieszcza również informację:
a) w przypadku Usług oferowanych do sprzedaży przez okres co najmniej 30 dni – o najniższej cenie tej Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki,
b) w przypadku Usług oferowanych do sprzedaży przez okres krótszy niż 30 dni – o najniższej cenie tej Usługi, która obowiązywała w okresie od dnia zaoferowania tej Usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
8. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
9. Do skutecznej realizacji Usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.


§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.
1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
3. Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego, w tym
w szczególności Klient nie może:
a) ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu internetowego,
b) zamieszczać w Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
c) wprowadzać do Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci
złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
d) wykorzystywać Serwisu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać
wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Serwisu internetowego jakiejkolwiek działalności
gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem Umowy.
4. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
5. Podczas korzystania z Serwisu internetowego, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy .
6. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
7. Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245). Ponadto w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości wyłącza się jakąkolwiek możliwość współdzielenia zakupu lub konta użytkownika, a także odsprzedaży dostępu do nabytych Materiałów. Działanie takie jest równoznaczne z wyłączeniem dostępu do wszystkich Materiałów dostępnych na koncie Użytkownika i blokadą konta Użytkowania oraz koniecznością zapłaty kary umownej w wysokości 5 (pięciokrotności) wartości nabytego Materiału będącego przedmiotem współzakupu lub dalszego udostepnienia.
8. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
9. Klient ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
a) naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
b) nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
c) zamieszczaniem w Serwisie internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245) w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.
10. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym, obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.


§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA.
1. Założenie przez Klienta Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji, ustawienia hasła oraz kliknięcia dedykowanego przycisku.
2. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Klient niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Serwisie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta względem Sprzedawcy.
3. Konto może zostać w każdym momencie usunięte poprzez przesłanie przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres e- mail Sprzedawcy: akademiaonline@paulinapastuszak.pl.


§ 5. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.
1. Klient może złożyć Zamówienie:
a) w ramach swojego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie (24 godziny na
dobę 7 dni w tygodniu) – Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracji (założyć Konto), dodać Usługi do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,
b) na adres e-mail Sprzedawcy: akademiaonline@paulinapastuszak.pl w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) - Klient powinien w wiadomości e-mail stanowiącej oświadczenie woli o chęci złożenia Zamówienia wskazać, które Usługi mają być objęte Zamówieniem,
c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną na numer tel. +48 887 609 060 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 - Klient powinien w rozmowie telefonicznej wskazać, które Usługi mają być objęte Zamówieniem,
przy czym w razie złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w lit. b i c niniejszego punktu, realizacja Zamówienia wymaga założenia Konta w celu skorzystania z Usług.
2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym.
3. Umowę między Sprzedawcą a Klientem uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.
4. Złożone Zamówienia są realizowane:
a) w przypadku Zamówień, o których mowa w pkt 1 lit. a niniejszego paragrafu - niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta
płatności zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu,
b) w przypadku Zamówień, o których mowa w pkt 1 lit. b i c niniejszego paragrafu – nie później niż w ciągu 5 dni
roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
5. Zamówienie jest realizowane w formie elektronicznej.
6. Czas realizacji Zamówienia może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć
nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 6 pkt 6 Regulaminu.


§ 6. PŁATNOŚCI.
1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Serwisie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
2. Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
3. O całkowitej cenie za Usługi objęte Zamówieniem, Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Klient wyraża zgodę, że jako Dowód Zakupu otrzyma
fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail.
5. Klient może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów
płatności za zamówione Produkty:
a) płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest wysyłane nie
wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy,
c) płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Discover, Diners lub American Express - Zamówienie
jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
d) płatność za pośrednictwem platform internetowych PayPal lub Przelewy24 - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej
niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie.
6. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w lit. b-d punktu poprzedzającego, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Klienta do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
7. W razie opóźnienia w płatności przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649).
8. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego, o których mowa w pkt 5 lit. d niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy:
a) PayPal dostępnej na stronie www.paypal.com – przez PayPal Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225,
b) Przelewy24 dostępnej na stronie www.przelewy24.pl - przez firmę PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP24/2014.
c) Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 7. BEZPŁATNE SZKOLENIA – LIVE SHOW Pauliny Pastuszak (Instagram/FB @paulina_pastuszak).
1. Sprzedawca w ramach Serwisu internetowego oraz za pośrednictwem swoich kont w portalach społecznościowych Facebook i Instagram może bezpłatnie udostępniać Usługę w postaci szkoleń, wykładów lub pokazów trwających co najmniej 30 min, zwanych dalej łącznie Transmisjami – LIVE SHOW PP.
2.  Transmisje – LIVE SHOW PP będą odbywać się w każdy poniedziałek o godz. 21:00 na profilu: @paulina_pastuszak, w serwisie Instagram, Facebook , TikTok lub na grupie FB  Paulina Pastuszak - wszystko o stylizacji paznokci – począwszy od dnia 06.02.2023 do odwołania. 
a.  Administrator zastrzega prawo do zmiany terminu transmisji, odwołania bez podania przyczyny lub wyznaczenia dowolnego, dodatkowego terminu o czym poinformuje niezwłocznie w serwisie Instagram, Facebook lub na grupie FB Paulina Pastuszak - wszystko o stylizacji paznokci na profilu @paulina_pastuszak. 
3.  Każdy może skorzystać z darmowego dostępu do Transmisji udostępnionej przez Sprzedawcę. 
4. Temat Transmisji – LIVE SHOW PP określany będzie najpóźniej na dzień przed jej rozpoczęciem i udostępniany będzie do wiadomości publiczne w serwisie Instagram  lub Facebook na profilu @paulina_pastuszak. 
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne w Transmisji. 
6. Każdy uczestnik Transmisji może dokonać – jako Klient - zakupu pamiątkowego certyfikatu. Do zakupu certyfikatów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Zamówień, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.
a. Certyfikat ma charakter indywidualny (zawiera imię i nazwisko Klienta) i jest pobierany przez Klienta (po dokonaniu zakupy) w formacie PDF – szczegółowa instrukcja pobrania certyfikatu znajduje się w zakładce POMOC. 
b. Certyfikat ma charakter pamiątkowy. Administrator serwisu internetowego nie prowadzi weryfikacji klientów dokonujących zakupu certyfikatu w stosunku do klientów, który obejrzeli transmisję. Certyfikat nie stanowi potwierdzenia obejrzenia Transmisji – LIVE SHOW PP. 
c. Cena certyfikatu jest określona przy danej Transmisji, przy czym wynosi ona co najmniej 20,00 zł netto + VAT.
d. Certyfikat można zakupić w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty konkretnej Transmisji – LIVE SHOW PP.
e. Klient otrzymuje dostęp do certyfikatu, a więc do możliwości pobrania certyfikatu na 5 dni kalendarzowych licząc od daty dokonania płatności. 
f. Zakup certyfikatu oraz możliwość jego pobrania nie będzie możliwą po upływie terminów wskazanych w pkt. 3 lit e i f. A upływ wskazanych terminów nie stanowi podstawy do zwrotu lub reklamacji. 
g. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości zakupu certyfikatu z danej transmisji o czym poinformuje w trakcie jej trwania. 
7.  Podczas trwania transmisji prowadzący poda kod rabatowy uprawniający do zakupu kursu z oferty Administratora z rabatem -25% - zwane dalej Promocja. Do zakupu w ramach Promocji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Zamówień, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.
a. W związku z uczestnictwem w Promocji Uczestnik promocji po poprawnej aktywacji kodu rabatowego otrzyma rabat w wysokości 25% ceny regularnej kursu objętego promocją. Informacja o treści kodu oraz produktach objętych promocją będzie podawana przez Organizatora wyłącznie podczas Transmisji  - LIVE SHOW PP.
b.Realizacja korzyści, o których mowa w pkt. 7 lit. a niniejszego paragrafu, polega na aktywacji kodu rabatowego podczas składania zamówienia w serwisie vodpaulinapastuszak.pl na produkty (kursy) objęte promocją. 
c. Każdorazowo kod rabatowy będzie ważny w dzień transmisji live, oraz w dzień następujący po dniu transmisji do godz. 23:59. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia ważności kodu rabatowego o którym mowa pkt.7 lit. a do 48h.
d. Z promocji mogą skorzystać wszyscy aktywni i zalogowani użytkownicy Akademii Online. Liczba Uczestników jest nieograniczona, co oznacza, że każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji może skorzystać z Promocji. Uczestnik może uczestniczyć w Promocji po spełnieniu następujących:
- Spełniać wymogi określone w REGULAMINIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VODPAULINAPASTUSZAK.PL,
- Posiadać aktywne konto w Akademii Online vodpaulinapastuszak.pl,
- Być zalogowanym w serwisie vodpaulinapastuszak.pl,
e. Aby skorzystać z promocji należy poprawnie aktywować kod rabatowy przed dokonaniem zapłaty. Szczegółowa instrukcja aktywacji kodu znajduje się w zakładce POMOC (vodpaulinapastuszak.pl).
f. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. Kod rabatowy obowiązuje wyłącznie na platformie vodpaulinapastuszak.pl. Rabatu nie można aktywować w przy jednoczesnym korzystaniu z Vouchera (bonu podarunkowego).
g. Kod rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
h. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez nieskorzystanie z przyznanej korzyści, o której mowa w pkt. 7 lit. a niniejszego paragrafu.
i.  Organizator nie odpowiada za nieskorzystanie lub za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji przez Uczestnika.

§ 8. BONY PODARUNKOWE.
1. W ramach Serwisu internetowego Klient może dokonać zakupu bonu podarunkowego, zwanego dalej Bonem
Podarunkowym. Do zakupu Bonów Podarunkowych stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące
Zamówień, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.
2. Bony Podarunkowe nie mogą zostać zakupione w ramach Promocji lub z wykorzystaniem kodów rabatowych.
3. Po zakupie Bonu Podarunkowego, Klient otrzymuje możliwość jego pobrania w formacie PDF w „Panelu Użytkownika”
w zakładce „Płatności” niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
4. Bon Podarunkowy zawiera indywidualny kod rabatowy, który osoba korzystająca z Bonu Podarunkowego będzie
mogła aktywować podczas zakupów w Serwisie internetowym. Z kodu rabatowego można skorzystać w każdym czasie
i wielokrotnie, aż do wykorzystania jego pełnej wartości.
5. Warunki skorzystania z Bonu Podarunkowego są następujące:
a) osoba korzystająca z Bonu Podarunkowego powinna mieć aktywne konto w Serwisie internetowym,
b) kod rabatowy z Bonu Podarunkowego można wykorzystać na zakup wszystkich aktualnie oferowanych w Serwisie
internetowym Usług,
c) Bon Podarunkowy można wykorzystać wyłącznie w Serwisie internetowym,
d) kod rabatowy z Bonu Podarunkowego nie łączy się z innymi kodami rabatowymi,
e) Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
§ 9. STAŁE PROMOCJE.
1. W ramach Serwisu internetowego obowiązuje Promocja o nazwie „PROMOCJA TYGODNIA”, której zasady są następujące:
a) w każdą środę na koncie Sprzedawcy w portalu społecznościowym Instagram (@paulina_pastuszak), w formie stories ogłaszany jest tytuł kursu, którego dotyczy „PROMOCJA TYGODNIA” poprzez użycie dedykowanego hasztagu #promocjatygodniapp,
b) warunkiem skorzystania z „PROMOCJI TYGODNIA” jest posiadanie aktywnego Konta w Serwisie internetowym,
c) Promocja polega na możliwości skorzystania z kodu rabatowego w wysokości 15% ceny wyłącznie na zakup kursu
objętego „PROMOCJĄ TYGODNIA”,
d) kod rabatowy jest wielokrotnego użytku i obowiązuje do najbliższego wtorku od dnia ogłoszenia kursu objętego
„PROMOCJĄ TYGODNIA”, o którym mowa w lit. a niniejszego punktu.
e) kod rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny,
f) aby skorzystać z Promocji, o której mowa w niniejszym punkcie, konieczna jest aktywacja kodu rabatowego przed
dokonaniem zakupu kursu objętego Promocją,
g) szczegółowa instrukcja aktywacji kodu rabatowego zamieszczona została w Serwisie internetowym w zakładce
„Pomoc”.
2. W ramach Serwisu internetowego obowiązuje Promocja o nazwie „WELCOME BACK”, której zasady są następujące:
a) jeżeli Klient w przeszłości wykupił jakikolwiek kurs w Serwisie Internetowym, do którego dostęp już wygasł, a kurs
ten nadal znajduje się w ofercie Sprzedawcy, wówczas Klient ma możliwość zakupu ponownego dostępu do takiego kursu na okres 366 dni, z wykorzystaniem kodu rabatowego w wysokości 50% regularnej ceny danego kursu,
b) warunkiem skorzystania z Promocji „WELCOME BACK” jest posiadanie aktywnego Konta w Serwisie internetowym oraz ponowny zakup takiego samego kursu w ramach tego samego Konta,
c) aby skorzystać z Promocji „WELCOME BACK” konieczne jest wysłanie wiadomości elektronicznej na następujący adres e-mail Sprzedawcy: akademiaonline@paulinapastuszak.pl, z wyrażeniem chęci udziału w Promocji, a następnie Sprzedawca - w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przedmiotowej wiadomości e-mail - dokona weryfikacji Konta Klienta w celu sprawdzenia czy Klient jest uprawniony do skorzystania z Promocji, a w razie pozytywnej weryfikacji Sprzedawca prześle Klientowi w wiadomości e-mail kod rabatowy, o którym mowa w lit. a niniejszego punktu, wraz z fakturą VAT oraz instrukcją,
d) kod rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny,
e) szczegółowa instrukcja aktywacji kodu rabatowego zamieszczona została w Serwisie internetowym w zakładce „Pomoc”.
3. W ramach Serwisu internetowego obowiązuje Promocja o nazwie „Autorskie programy szkoleniowe”, której szczegółowe zasady określone są w ZASADACH PROMOCJI.
4. Promocje, o których mowa w niniejszym paragrafie, obowiązują do momentu ich odwołania przez Sprzedawcę.


§ 10. REKLAMACJE.
1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Usługa realizowana jest przez Sprzedawcę wadliwie, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Usługi i Zamówienia, opis i data stwierdzenia wadliwego działania Usługi oraz żądanie Klienta.
3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Serwisu internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Reklamacje należy składać:
a) w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres e-mail Sprzedawcy: ul. Armii Krajowej 126, 40-672
Katowice,
b) w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: akademiaonline@paulinapastuszak.pl.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 8 Regulaminu, który w ramach reklamacji zażądał usunięcia wady, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.


§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji Usługi, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu.
2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Klienta we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:
a) w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice,
b) w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: akademiaonline@paulinapastuszak.pl.
3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy , Sprzedawca udostępnia na stronie Serwisu
internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Usługi nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji Usługi, z
uwzględnieniem pkt 5 niniejszego paragrafu oraz przepisów prawa.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie
Usługi, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi
kosztami.
6. Prawo odstąpienia od Umowy , o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku:
a) świadczenia usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
c) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia,
e) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po
dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,
f) szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy
zawarciu Umowy Sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) umów, w których Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji, przy czym jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Klienta,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) Umów Sprzedaży zawartych w drodze aukcji publicznej,
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody,
n) świadczenia usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za uprzednią wyraźną zgodą Klienta.
7. Klient korzystający z prawa odstąpienia od Umowy jest zobowiązany do zapłaty za Usługi świadczone do momentu skutecznego odstąpienia od Umowy. Kwota zapłaty obliczona zostanie proporcjonalnie do zakresu świadczonych Usług, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
8. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730).
9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 pkt 8 Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie jest bezwzględnie wyłączone.


§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.
2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail.
4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.
§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich
składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu internetowego.
3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
4. Klient będący Konsumentem może:
a) skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z
dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach (adres: ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl, strona internetowa: www.katowice.wiih.gov.pl),
b) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy (tj. sąd w Katowicach), a w przypadku Klienta będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 16 października 2023 r.
 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję