Regulamin

REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA VOD  OBOWIĄZUJĄCY OD 15.04. 2020r.

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy zawarli z Pauliną Pastuszak - Głodzik, NIP 677 222 92 89, z siedzibą w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 126, umowę na usługi Platformy VOD w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: http://vod.paulinapastuszak.pl

I. DEFINICJE

 1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.
 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Opłata – określona w złotych polskich należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.
 4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.
 6. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem  http://vod.paulinapastuszak.pl prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.
 7. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. Usługodawca wskazuje Termin ważności Usługi każdorazowo przy materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD.
 8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.
 9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.
 10. Usługodawca - Paulina Pastuszak - Głodzik, NIP 677 222 92 89, z siedzibą w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 126.
 11. Ustawa o prawach konsumenta –  ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2018 poz. 1000) ze zm.
 13. Ustawa Kodeks cywilny -  ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)
 14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawna, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.
 15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi  dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.
 2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.
 3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD udostępnionych przez Usługodawcę.
 2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez: (i) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy (ii) potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacje w formie elektronicznej (iii) przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym (iv) kliknięcie link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.
 3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:
  1. wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy;
  2. dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;
  3. wybór rodzaju Opłaty;
  4. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”
 4. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkownik potwierdza fakt złożenia Zamówienia, a Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w trakcie rejestracji.
 5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w ust. 3 i 4 z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia o dokonaniu Opłaty i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.
 6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.
 7. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przez złożenie Zamówienia (w tym przez dokonanie Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem  terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa z niniejszym ust.7.
 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest: w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie strony internetowej Usługi; w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres : akademiaonline@paulinapastuszak.pl o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 10. Użytkownik może składać Zamówienia 24 godziny na dobę.
 11. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury powinien skorzystać z odpowiedniej opcji.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internetowej. Jakość i szybkość połączenie internetowego Klienta może mieć wpływ na płynność odtwarzanego materiału i nie może stanowić podstawy do składania reklamacji
 2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy, i w tym zakresie podlegają pełnej ochronie prawnej.
 3. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania.
 4. Jakiekolwiek potwierdzone naruszenie postanowień ustępów poprzednich będzie wiązać się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta kary umownej w wysokości 5.000 (pięciu tysięcy) złotych za każde naruszenie.
 5. Korzystanie z Usługi  przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+ , Firefox, Chrome, Opera, Safari - w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 30 kwietnia 2018 r.

V. PŁATNOŚCI

 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata. 
 2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany  przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi.
 5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: Pay Pal lub Przelewy24. Wybierając system płatności użytkownik automatycznie akceptuje jego regulamin.
 6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie.

VI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. Reklamacja nie może dotyczyć treści merytorycznych zawartych na platformie. Ustęp 1 działu IV stosuje się odpowiednio.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane pocztą elektroniczna na adres: akademiaonline@paulinapastuszak.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w cz. I pkt 11 Regulaminu.
 4. W zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji  i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).
 5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9 Regulaminu.
 7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze/telefonie/tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych ustaw. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje tylko i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Użytkowników o Usługodawcy i świadczonych przez niego na platformie  usługach na co Użytkownik wyraża  wyraźną zgodę.
 3. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza  tym, informacje dotyczące Użytkownika nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 4. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:  adres e-mail (założenie konta)  oraz imię i nazwisko – celem zapisania do certyfikatu. Rozsyłanie informacji do użytkowników platformy w przedmiocie jej funkcjonowania – w tym informacji o nowododanych kursach, odbywa się za pośrednictwem aplikacji freschmail.
 5. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres: akademiaonline@paulinapastuszak.pl
 7. Zagadnienia związane z ochroną i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Usługodawcy.
 8. W przypadku wygaśnięcia, zakończenia lub wypowiedzenia Usługi lub innym przypadku zakończenia świadczenia Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia danych Użytkowników z serwisów, wraz ze wszystkimi istniejącymi kopiami tych danych, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Usługi.
 9. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda ze stron  Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika uiszczone przez Użytkownika Opłaty nie podlegają zwrotowi.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu Wiadomość zawierająca zestawienie zmian Regulaminu zostanie utrzymana na ww. stronie internetowej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z ostatnio zaakceptowanego przez niego regulaminu do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 7. Ponadto, Konsument w sytuacji sporu ze Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 8. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 15.04.2020r.

IX. Regulamin bezpłatnych transmisji szkoleniowych Pauliny Pastuszak  – on line z możliwością zakupu certyfikatu z częściową donacją celową – tzw. Live charytatywny

 1. Podmiot sprzedający: Paulina Pastuszak-Głodzik, 40-672 Katowice, Armii Krajowej 126, NIP 677 222 92 89
 2. Transmisja szkoleniowa: wykład/pokaz realizowany przez Paulinę Pastuszak, za pośrednictwem Instagram lub FB, w wymiarze nie mniejszym niż 60 minut – ze swobodnym dostępem bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat
 3. Certyfikat: zindywidualizowany (imię i nazwisko) plik pdf dystrybuowany on line za pośrednictwem platform sprzedającego w cenie minimum 20 pln w tym 23% podatku vat
 4. Częściowa donacja celowa: precyzyjnie określne co do kwoty/przedmiotu w przeliczeniu na jeden certyfikat i przeznaczenia,  nieodwołane zobowiązanie sprzedającego do dokonania stosownych darowizn. Sprzedający deklaruje, że każdorazowo będzie to kwota nie mniejsza niż 30% ceny certyfikatu netto.
 • Informacja o kwocie/przedmiocie donacji przypadającej na każdy zakupiony certyfikat musi być podana materiałach informacyjnych o transmisji szkoleniowej
 • Nie później niż w 30 dniu od zakończenia sprzedaży i wysyłki certyfikatów, sprzedający jest zobowiązany do dokonania deklarowanej darowizny
 • Informacja – potwierdzenie przelewu/przekazania darowizny powinna zostać opublikowana na ms sprzedającego lub ogłoszona w podobny sposób
 • Każdy nabywca certyfikatu ma prawo zgłosić prośbę o poświadczenie przekazania darowizny oznaczonej na nabywanym certyfikacie.

X. Regulamin promocji Kalendarz Adwentowy Akademii Online 2021

 • czas trwania promocji: 01. - 24.12.2021;
 • w okresie promocji każdego dnia na Instagramie @paulina_pastuszak_akademia , w formie STORIES udostępniany jest kod rabatowy -7% na wskazany kurs Akademii Online;
 • każdego dnia kod jest dostępny na inny kurs Akademii Online - wskazany na stories;
 • kod jest ważny od moentu publikacji (stories) do godziny 23:59 danego dnia;
 • kod nie łączy się z innymi promocjami; 
 • kod nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

XI. Zasady sprzedaży Bonów Podarunkowych

 • Po zakupie bonu podarunkowego Klient otrzymuje możliwość pobrania jego graficznej wersji w formie PDF. Bon będzie gotowy do pobrania w Panelu Użytkownika, w zakładce Płatności od razu po zaksięgowaniu wpłaty. Po kliknięciu [POBIERZ] pobieranie rozpocznie się automatycznie.
 • Na bonie znajdziecie indywidualny kod rabatowy, który obdarowana osoba będzie mogła AKTYWOWAĆ podczas zakupów w Akademii Online. 
 • Aby wykorzystać bon, obdarowana osoba musi mieć aktywne konto w Akademii Online - oczywiście nie musi być to to samo konto, z którego nastąpił zakup bonu! 
 • Kod nie ma daty ważności i jest wielokrotnego użytku. Będzie aktywny tak długo, aż nie zostanie wykorzystana jego pełna wartość. 
 • Kod można wykorzystać zarówno przy zakupie kursów, podcastów jak i wszystkich innych pozycji z obecnej i przyszłej oferty Akademii Online. 
 • Bon może zostać wykorzystany wyłącznie w Akademii Online (vodpaulinapastuszak.pl). 
 • Korzystając z iduwialnego kodu wskazanego na bonie, nie można jednoczęsnie korzystać z innych kodów promocyjnych. 
 • W przypadku problemów / reklamacji konieczne jest posiadanie zarówno bonu podarunkowego jak i dokuemntu zakupu (faktura). 
 • Przy zakupie bonu podarunkowego nie można wykorzystać kodów rabatowych / skorzystać z promocji. 

XII. Zasady promocji kod  -5% na wszytskie kursy w Akademii Online 

Czas trwania promocji: do odwołania lub do wyczerpania zapasów. 

 • w okresie promocji do zamówień z wysylką zrealizowanych w sklepie www.paulinapastuszak.pl/sklep dodoawane są ulotki z kodem rabtowym -5%;
 • kod może zostać wykorzystany na wszytskie pozycje dostępne w ofercie Akademii Online;
 • kod nie łączy się z innymi promocjami;
 • kod nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny;
 • ko jest wielokrotnego użyku;
 • do promocyjnego zakupu jest uprawniona każda osoba, która poprawnie aktywowała kod rabatowy wskazany na Ulotce. Szczegółowa instrukcja aktywacji kodu znajduję sie na stronie vodpaulinapastuszak.pl / zakładka: POMOC.

XIII. Regulamin promocji 2 Urodziny Akademii Online -20% z kodem: URODZINY:

1. Czas trwania promocji: 17-19.04.2022. Dla odbiroców Newslettera przedłużamy promocję do 20.04.2022. 
2. Aby skorzystać z promocji należy aktywować kod: URODZINY podczas składania zamówienia. 
3. Kod nie łączy się z innymi promocjami / kodami rabatowymi. 
4. Kod nie obowiązuję na zakup Bonów podarunkowych. 
5. Kod można również wykorzystać na zakup pakietów kursów z zakładki: PAKIETY-25% (w tym przypadku promocje łączą się). 
6. Finalizacja transakcji, zapłata jest równoznaczna z akceptacją warunków sprzedaży i ceny. Przed dokonaniem zapłaty należy dokładnie sprawdzić czy kod został poprawnie aktywowany.
7. Szczegółowa instrukcja aktywacji kodu znajduje się w zakładce POMOC. 
8. Kod jest wielokrotnego użytku. 
9. Kod nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

XIV. Promocja TARGI BEAUTY FORUM 2022 23-24.04

1. Czas trwania promocji: 23-25.04.2022
2. Zasady promocji: w trakcie Targów Beauty Forum (23-24.04.2022) rozdawane są ulotki, na których podane są dwa kody promocyjne.
3. Kody podane na ulotce uprawniają do: 
a. zakupu Podcastu "Sensowane zarządanie sobą w czasie" za 0,90 PLN 
b. rabatu -10% na wszytskie kursy i podcasty dostepne na platformie vodpaulinapastuszak.pl
4. Aby skorzystać z promocji należy aktywować odpowiedni kod podczas składania zamówienia w Akademii Online. 
5. Kody podane na ulotce są ważne do 25.04.2022 do godz. 23:59. 
6. Z kodów podanych na ulotce mogą korzystać wyłacznie zalogowani, aktywni użytkownicy Akademii Online.
7. Kody podane na ultoce są wielokrotnego użytku i nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
Aktualizacja z dnia 25.04.2022: Przedłuzamy ważność kodów rabatowych, o których mowa w pkt. XIV do dnia 15.05.2022 / godz. 23:59. 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję