Zasady promocji

 

***

Klauzula informacyjna
dla Uczestników innych Promocji:
Promocja tygodnia / Premiera Kiedy zatrudnić stylistkę i jak zbudować fantastyczny zespół?

1.    Paulina Pastuszak-Głodzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z zakładem głównym i adresem korespondencyjnym: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 września 2008 r., NIP: 6772229289, REGON: 120752610, e-mail: info@paulinapastuszak.pl, zwana dalej Administratorem, jest administratorem danych osobowych swoich klientów będących uczestnikami promocji organizowanej przez Administratora (zwanej dalej Promocją), zwanych dalej Uczestnikami.
2.    Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne, w tym Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz procedury, a także przeszkolił swoich pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe Uczestników, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych mając na względzie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych. 
3.    Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Uczestnicy, tj. osoby, których dane dotyczą. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to imiona i nazwiska oraz adresy e-mail Uczestników, którzy byli wcześniej klientami Administratora.
4.    Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji Promocji organizowanej przez Administratora oraz w celu wzięcia w niej udziału przez Uczestnika. 
5.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:
a)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.:
- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest marketing bezpośredni usług/produktów znajdujących się w ofercie Administratora, jak również możliwość dokonania zakupu takich usług/produktów przez Uczestnika w niższej cenie,
-  prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, co dotyczy w szczególności ewentualnych roszczeń Uczestnika związanych z realizacją i przebiegiem Promocji, lub
b)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów dotyczących kwestii rachunkowych, podatkowych oraz archiwalnych.
6.    Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 4 powyżej, a zatem stanowi warunek realizacji oraz uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Administratora, dlatego niepodanie tych danych skutkuje niemożnością takiego uczestnictwa. 
7.    Zgodnie z zasadą minimalizacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 4 powyżej.
8.    Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Uczestnika. Dane osobowe bez zgody Uczestnika mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne umocowanie w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności organom administracji, organom podatkowym, organom ścigania i innym uprawnionym podmiotom.
9.    Dane osobowe Uczestników mogą być przez Administratora powierzane do przetwarzania: 
a)    firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator,
b)    firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora, w tym w szczególności w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji.
zwanym dalej łącznie Podmiotami przetwarzającymi.
W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Podmioty przetwarzające przetwarzają powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowach powierzenia.
10.    Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby takie przekazywanie miało miejsce, wówczas Uczestnicy zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
11.    Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku, gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa (np. w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej) lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt 5 lit. a tiret drugie  (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
12.    Uczestnik ma prawo do: 
a)    bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 12 RODO,
b)    dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
c)    poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
d)    usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO,
e)    ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
f)    przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
g)    wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
h)    niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, zgodnie z art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
13.    Poza uprawnieniami, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. +48 606 950 000), o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
14.    Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
15.    Wszelkie zapytania, wnioski i skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz z realizacją uprawnień, o których mowa w pkt 12 powyżej, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: info@paulinapastuszak.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice.
Zgłoszenie powinno zawierać: dane osoby lub osób, których ono dotyczy, zdarzenie będące powodem Zgłoszenia, a także - w miarę możliwości – treść żądania, podstawę prawną żądania oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
16.    Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia przypadków określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie - osoby, których dane dotyczą (tj. Uczestnicy), oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
17.    Niniejsza klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji.

***

REGULAMIN PROMOCJI 
Promocja tygodnia


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.    Niniejszy Regulamin stosuje się do określenia warunków korzystania z Promocji oferowanej przez Organizatora.
2.    Definicje:
a)    Organizator – Paulina Pastuszak-Głodzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z zakładem głównym i adresem korespondencyjnym: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 września 2008 r., NIP: 6772229289, REGON: 120752610, e-mail: info@paulinapastuszak.pl, tel. +48 887 609 060,
b)    Promocja  – promocja organizowana przez Organizatora pod nazwą „Promocja tygodnia”, która rozpoczyna się w dniu 15.06.2022 r. i potrwa do odwołania. 
c)    Uczestnik – Uczestnik Promocji, będący osobą fizyczną w wieku co najmniej 18 lat, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, 
d)    Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji,
e)    Akademia Online – platforma szkoleń online vodpaulinapastuszak.pl
3.    Celem Promocji jest korzystanie przez Uczestników z Promocji oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat kursów, innych usług oraz produktów znajdujących się w ofercie Organizatora.
§ 2. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
1.    W każdą środę (rozpoczynając od 15.06.2022) na profilu Instagram @paulina_pastuszak, w formie instastories ogłaszany będzie tytuł kursu objętego „promocją tygodnia”.

a)    stories dotyczące promocji oznaczone będzie #promocjatygodniapp.
2. Kod rabatowy uprawniający do zakupu wskazanego kursu z rabatem 15% to PROMOCJATYGODNIA.
b)    organizator zastrzega sobie prawo do objęcia promocją więcej niż jednego kursu – o czym będzie informował na zasadach określonych w pkt. 1;
c)    Organizator zastrzega sobie prawo do objęcia promocją innych produktów oraz stosowania innych rabatów niż wymienione w pkt. 1 lit. a) - o czym będzie informował na zasadach określonych w pkt. 1 
2.    Liczba Uczestników jest nieograniczona, co oznacza, że każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji może skorzystać z Promocji. 
3.    Z promocji mogą skorzystać wszyscy aktywni i zalogowani użytkownicy Akademii Online.
4.    Aby skorzystać z promocji należy poprawnie aktywować kod rabatowy przed dokonaniem zapłaty. Szczegółowa instrukcja aktywacji kody znajduje się w zakładce POMOC.
5.    Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
6.    Warunkiem udziału w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 
7.    Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
§ 3. ZASADY PROMOCJI.
1.    Uczestnik może uczestniczyć w Promocji po spełnieniu następujących:
a)    Spełniać wymogi określone w REGULAMINIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VODPAULINAPASTUSZAK.PL,
b)    Posiadać aktywne konto w Akademii Online vodpaulinapastuszak.pl,
c)    Być zalogowanym w serwisie vodpaulinapastuszak.pl,
d)    Poprawnie aktywować kod rabatowy. 
2.    W związku z uczestnictwem w Promocji Uczestnik otrzymuje rabat lub inne korzyści ogłoszone na zasadach określonych w §2 pkt. 1. 
3.    Korzyści, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Uczestnik otrzyma od Organizatora co do zasady w formie kodu rabatowego PROMOCJATYGODNIA. O odstępstwach od tej zasady Organizator informować będzie w formie przewidzianej w §2 pkt. 1. 
4.    Realizacja korzyści, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, polega na aktywacji kodu rabatowego PROMOCJATYGODNIA podczas składania zamówienia w serwisie vodpaulinapastuszak.pl na produkty (kursy) objęte promocją lub (w zależności od promocji obowiązującej w danych tygodniu) otrzymania możliwości realizacji zakupu innego produktu (np. z oferty z sklepu paulinapastuszak.pl) na zasadach promocyjnych ogłoszonych w sposób przewidziany w §2 pkt. 1. 
a)    Kod rabatowy jest wielokrotnego użytku,
b)    Kod rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny,
c)    kod rabatowy jest ważny na konkretny kurs przez 7 dni – szczegółowe informacje o tym na jaki kurs jest aktywny kod i w jakim czasie ogłaszane są na zasadach określonych w §2 pkt.1.,
d)    Szczegółowa instrukcja aktywacji kodu rabatowego znajduje się w zakładce POMOC - vodpaulinapastuszak.pl/POMOC
5.    Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez nieskorzystanie z przyznanej korzyści, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6.    Organizator nie odpowiada za nieskorzystanie lub za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji przez Uczestnika.

§ 4. REKLAMACJE.
1.    Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli według niego Promocja realizowana jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.    Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@paulinapastuszak.pl. 
3.    W przypadku reklamacji wniesionej przez Uczestnika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, Organizator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni. 
4.    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail zgłaszającego, a w razie jego braku - w formie pisemnej na adres podany przez zgłaszającego.
§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w ramach Promocji jest Organizator. 
2.    Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych
3.    Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników określa „Klauzula informacyjna dla Uczestników Promocji” stanowiąca Załącznik nr do 1 niniejszego Regulaminu.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.    Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mają na celu naruszania i nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed wprowadzeniem zmian. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po pięciu dniach od dnia ich ogłoszenia.
3.    Uczestnik będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), jak również może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
4.    Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy według siedziby Organizatora, a w przypadku Uczestników będących konsumentami lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego – sąd właściwy według zasad ogólnych.
5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności dotyczących strony internetowej Organizatora, jak również właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
6.    Regulamin obowiązuje od dnia 26.08.2022 r.

***

 

REGULAMIN PROMOCJI PREMIERA „Kiedy zatrudnić stylistkę i jak zbudować fantastyczny zespół?” 

 -10% z kodem: PREMIERA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejszy Regulamin stosuje się do określenia warunków korzystania z Promocji oferowanej przez Organizatora.
2. Definicje:
a) Organizator – Paulina Pastuszak-Głodzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PAULINA PASTUSZAK-GŁODZIK” z zakładem głównym i adresem korespondencyjnym: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 września 2008 r., NIP: 6772229289, REGON: 120752610, e-mail: info@paulinapastuszak.pl, tel. +48 887 609 060,
b) Promocja – promocja organizowana przez Organizatora pod nazwą „Premiera”, która rozpoczyna się w dniu 26.11.2022 r. i potrwa do 28.11.2022 r.
c) Uczestnik – Uczestnik Promocji, będący osobą fizyczną w wieku co najmniej 18 lat, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
d) Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji,
e) Akademia Online – platforma szkoleń online vodpaulinapastuszak.pl
3. Celem Promocji jest korzystanie przez Uczestników z Promocji oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat kursów, innych usług oraz produktów znajdujących się w ofercie Organizatora.
§ 2. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
1. Czas trwania promocji 26.11.2022 godz. 00:01 do 28.11.2022 godz. 23:59. Z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia promocji przez organizatora nie dłużej niż o 48h oraz pkt. 2.
2. Liczba Uczestników jest nieograniczona, co oznacza, że każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji może skorzystać z Promocji.
3. Z promocji mogą skorzystać wszyscy aktywni i zalogowani użytkownicy Akademii Online.
4. Aby skorzystać z promocji należy poprawnie aktywować kod rabatowy przed dokonaniem zapłaty. Szczegółowa instrukcja aktywacji kodu znajduje się w zakładce POMOC (vodpaulinapastuszak.pl).
5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Warunkiem udziału w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
§ 3. ZASADY PROMOCJI.
1. Uczestnik może uczestniczyć w Promocji po spełnieniu następujących:
a) Spełniać wymogi określone w REGULAMINIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VODPAULINAPASTUSZAK.PL,
b) Posiadać aktywne konto w Akademii Online vodpaulinapastuszak.pl,
c) Być zalogowanym w serwisie vodpaulinapastuszak.pl,
d) Poprawnie aktywować kod rabatowy.
2. W związku z uczestnictwem w Promocji Uczestnik promocji po poprawnej aktywacji kodu rabatowego: PREMIERA otrzyma rabat w wysokości 10% ceny regularnej kursu (199,00 PLN) na premierowy kurs „Kiedy zatrudnić stylistkę i jak zbudować fantastyczny zespół?” w Akademii Online.
3. Korzyści, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Uczestnik otrzyma od Organizatora w formie kodu rabatowego PREMIERA.
a) Realizacja korzyści, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, polega na aktywacji kodu rabatowego PREMIERA podczas składania zamówienia w serwisie vodpaulinapastuszak.pl na produkty (kursy) objęte promocją. Kod rabatowy jest wielokrotnego użytku.
b) Kod rabatowy obowiązuje wyłącznie na platformie vodpaulinapastuszak.pl. Rabatu nie można aktywować w przy jednoczesnym korzystaniu z Vouchera (bonu podarunkowego).
c) Kod rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny,

d) kod rabatowy jest ważny w czasie trwania promocji określonym w §2 pkt. 1,
e) Szczegółowa instrukcja aktywacji kodu rabatowego znajduje się w zakładce POMOC - vodpaulinapastuszak.pl/POMOC
4. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez nieskorzystanie z przyznanej korzyści, o której mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Organizator nie odpowiada za nieskorzystanie lub za nieprawidłowe skorzystanie z Promocji przez Uczestnika.
§ 4. REKLAMACJE.
1. Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli według niego Promocja realizowana jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Armii Krajowej 126, 40-672 Katowice, lub drogą poczty elektronicznej na adres e-
mail: info@paulinapastuszak.pl.
3. W przypadku reklamacji wniesionej przez Uczestnika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5564 Kodeksu
cywilnego, Organizator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail zgłaszającego, a w razie jego braku - w formie pisemnej na adres podany przez zgłaszającego.
§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w ramach Promocji jest Organizator.
2. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników określa „Klauzula informacyjna dla Uczestników Promocji” stanowiąca Załącznik nr do 1 niniejszego Regulaminu.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mają na celu naruszania i nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed wprowadzeniem zmian. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po pięciu dniach od dnia ich ogłoszenia.
3. Uczestnik będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), jak również może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy według siedziby Organizatora, a w przypadku Uczestników będących konsumentami lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego – sąd właściwy według zasad ogólnych.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności dotyczących strony internetowej Organizatora, jak również właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 26.11.2022 r.

***
 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję